Algemene Voorwaarden DansStudioDrachten

Hieronder volgen de algemene voorwaarden die gelden voor DansStudioDrachten

Artikel 1. Inschrijven

Nadat je besloten hebt om bij DansStudioDrachten te komen dansen of sporten, vul je de volgende 2 formulieren in:

  1. Inschrijfformulier
  2. Machtigingsformulier

Beide formulieren kun je bij de balie opvragen of downloaden op de website: www.dansstudiodrachten.nl.
De ingevulde formulieren lever je in bij de balie, samen met € 15,50 inschrijfgeld.

Artikel 2. Lidmaatschap opzeggen

2.1 Het lidmaatschap bij DansStudioDrachten kan alleen schriftelijk worden opgezegd.

2.2 De schriftelijke opzegging dient te worden ingeleverd bij de dansstudio of te worden opgestuurd naar DansStudioDrachten, Houtlaan 13a, 9202 AN Drachten.

2.3 Houd rekening met een opzegtermijn van één kalendermaand tegen het einde van de maand. Na ontvangst van de opzegbrief zal er dus nog éénmalig contributie afgeboekt worden middels automatisch incasso.

2.4 Zonder schriftelijke afmelding loopt het lidmaatschap gewoon door tot royement volgt ten gevolge van wanbetaling. Men blijft dan verplicht tot betaling. Meld je dus schriftelijk af (een email is niet voldoende)!!

2.5 Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de leerling/cursist een bevriezingsmogelijkheid. Als de leerling/cursist gedurende een periode van langer dan een maand geen gebruik kan maken van de danslessen als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra cursusgeld in rekening wordt gebracht.

2.6 In het geval de leerling/cursist het lidmaatschap bij DansStudioDrachten opzegd direct aansluitend op een bevriezingsperiode – zoals omschreven in lid 5 van dit artikel – wordt er nog eenmalig lesgeld afgeboekt, conform lid 3 van dit artikel.

Artikel 3. Betalingsvoorwaarden

3.1 Het lesgeld kan alleen via automatische incasso betaald worden.

3.2 Tijdens de vakanties loopt het cursusgeld gewoon door.

3.3 Voor tarieven zie de website www.dansstudiodrachten.nl

3.4 Cursisten die zich voor het eerst inschrijven, betalen eenmalig € 15,50 inschrijfgeld.

3.5 Betaling geschiedt middels automatische incasso van de op het inschrijfformulier opgegeven bankrekening. Ingeval de rekening waarvan incasso dient plaats te vinden wijzigt, dient DansStudioDrachten minimaal twee weken voor de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk te worden geïnformeerd onder vermelding van het rekeningnummer waarvan de incasso in het vervolg dient te worden gerealiseerd.

3.6 Het cursusgeld zal rond de 25ste dag van de maand voorafgaand aan de (eerste) les worden geïncasseerd. Bij storno zal enkele dagen later een tweede poging gedaan worden het cursusgeld te incasseren.

3.7 Ingeval de tweede poging tot incasso – zoals omschreven in 3.7 – niet lukt, houdt DansStudioDrachten zich het recht voor € 5,50 administratiekosten in rekening te brengen en dient het verschuldigde cursusgeld voor aanvang van de eerstvolgende les te zijn bijgeschreven op het door DansStudioDrachten op te geven bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de cursist de toegang tot de betreffende les kan worden ontzegd.

3.8 Bij herhaaldelijke storno’s is de cursist of diens ouder/voogd per direct – over het resterende verschuldigde cursusgeld – rente verschuldigd ad 1,25% per maand alsmede een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten ad 20%, met een minimum van € 35,00. DansStudioDrachten behoudt zich alle rechten voor, waaronder het recht om (aanvullende) schadevergoeding te eisen.

3.9 Er vindt in geen geval restitutie plaats van (een deel van) het geld dat betaald is voor één of meer lessen.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1 Leerlingen dienen te allen tijde aanwijzingen van het personeel op te volgen.

4.2 Kosten van enig ongeval of letsel opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, kunnen niet op DansStudioDrachten verhaald worden, behoudens nalatigheid van die zijde.

4.3 Leerlingen zijn verantwoordelijk voor alle aan hun toebehorende eigendommen. Bij verlies of beschadiging daarvan kan DansStudioDrachten niet aansprakelijk worden gesteld.

4.4 Verlies of schade toegebracht aan eigendommen van DansStudioDrachten door toedoen van een leerling wordt op hem/haar verhaald.

4.5 De leerling/cursist is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen lichamelijke conditie en volgt de aanwijzingen van de docent(e) van DansStudioDrachten volledig op eigen risico.

4.6 DansStudioDrachten is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor een blessure, ziekte, handicap of andere beperking van de leerling/cursist, dan wel voor de oorzaak of het gevolg ervan.

4.7 Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. DansStudioDrachten is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade door verlies of diefstal van (een) eigendom(men) van de leerling/cursist.

Artikel 5. Huisregels

5.1 Het is in de hele dansstudio niet toegestaan om te roken.

5.2 De danszaal mag alleen worden betreden met sportschoenen of balletschoenen die niet buiten worden gedragen.

5.3 De leerling/cursist dient voor aanvang van de les omgekleed te zijn en klaar te staan. De leerling/cursist dient zich te houden aan de kledingvoorschriften die gelden voor de betreffende les. De kledingvoorschriften worden door de docent(e) aan de leerlingen/cursisten bekend gemaakt.

5.4 Het is niet toegestaan om eten of drinken, anders dan water, mee te nemen in de cursusruimte/sportruimte. Tevens dienen jassen, tassen en andere toebehoren buiten de danszaal te blijven, met uitzondering van waardevolle spullen zoals mobiele telefoon, portemonnee e.d.

5.5 Indien de leerling/cursist een blessure, ziekte, handicap of andere beperking heeft, dan wel zwanger is, dient hij/zij dit voor aanvang van de les of zo spoedig mogelijk na het bekend worden ervan, te melden bij de betreffende docent(e) van DansStudioDrachten. De docenten van DansStudioDrachten zullen te allen tijde vertrouwelijk omgaan met de aan hen verstrekte informatie, maar zullen nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor een blessure, ziekte, handicap of andere beperking van de leerling/cursist, dan wel voor de oorzaak of het gevolg ervan.

5.6 DansStudioDrachten heeft het recht de leerling/cursist de toegang tot een sportles te ontzeggen indien deze zich niet houdt aan de huisregels van DansStudioDrachten.

Artikel 6. Cursusovereenkomst

6.1 DansStudioDrachten behoudt zich het recht voor om een danscursus te annuleren ingeval het aantal leerlingen/cursisten voor de betreffende cursus lager is dan zes.

6.2 Gemiste lessen inhalen is mogelijk in overleg met de docent.

6.3 De tijden waarop en locaties waar de danslessen gegeven worden alsmede de omschrijvingen en prijzen ervan zijn te vinden op de website van DansStudioDrachten: www.dansstudiodrachten.nl.

6.4 De uit de cursusovereenkomst voortvloeiende rechten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 7. Overig

7.1 Aan acties of aanbiedingen kunnen geen rechten worden ontleend.

7.2 DansStudioDrachten behoudt zich het recht voor om lestijden, leslocaties, groepssamenstelling en docenten op ieder moment te wijzigen.